Wydawnictwo naukowe Grado

Wydawnictwo Naukowe GRADO zostało założone w 2001 roku, aby skupić się na wydawaniu najwybitniejszych prac naukowych i popularnonaukowych kierowanych do publikacji w Polsce, zachowując przy tym najwyższe standardy wydawnicze i etyczne. Na jego czele stanęła prof. Joanna Marszałek-Kawa, kierownik Katedry Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez lata aktywności Wydawnictwo Naukowe GRADO zajmowało się promowaniem i upowszechnianiem nauki nie tylko poprzez działalność wydawniczą, ale także organizacyjną, dołączając do zespołów przygotowujących seminaria naukowe oraz flagowe, cykliczne wydarzenie dotyczące problematyki azjatyckiej w Europie – Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Od 2015 roku Wydawnictwo rozszerzyło swoją działalność i rozpoczęło współwydawanie dwóch czasopism naukowych: Kultura i Edukacja oraz Studia Orientalne. Oba czasopisma cieszą się sporym uznaniem i zainteresowaniem nie tylko wśród reprezentantów polskiej nauki. W ostatnich latach Wydawnictwo Naukowe GRADO podjęło także działalność międzynarodową, co zaowocowało podpisaniem kontraktów z wydawcami z Ukrainy, Kirgistanu i, przede wszystkim, Chin. GRADO posiada własny zakład poligraficzny. Autorów zainteresowanych wydaniem swoich dzieł w prestiżowym Wydawnictwie zapraszamy do kontaktu.
Image

Grado ostatnie wpisy

W bardzo szybkim tempie powiększa się grono uczestników VII

...

Wielu mówi o kryzysie moralnym drążącym społeczeństwo współczesnych Chin. Z

...

Zespół

Standardy etyczne

I. Zasady etyki publikacyjnej oraz procedura recenzji monografii

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Adam Marszałek stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).

W czasie procesu wydawniczego autor jest zobowiązany podać na stronie redakcyjnej informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania monografii. Takie postępowanie ma na celu uniknięcie sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywanie udziału w powstaniu monografii osób innych niż oficjalnie figurujących na stronie redakcyjnej.

W przypadku dwóch lub więcej autorów jednej monografii lub rozdziału w monografii są oni zobowiązani określić procentowo lub merytorycznie wkład autorski.

Nie należy podawać jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację (tzw. guest authorship).

Jeśli monografia jest związana z badaniami finansowanymi z grantu NCN, NPRH lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać na stronie redakcyjnej tę informację wraz z numerem grantu.

Odpowiedzialność za podanie zgodnych z prawdą informacji, o których mowa w pkt 2–4, spoczywa na autorze, redaktorze naukowym monografii lub autorze rozdziału w monografii.

Wydawnictwo w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z algorytmem postępowania można zapoznać się tutaj.

Procedura recenzji monografii

Autorskie monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową oceniane są na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji wykonanych przez specjalistów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z autorem, co potwierdza pisemnie przez złożenie stosownego oświadczenia (do pobrania).

Autor ma prawo wskazać potencjalnych recenzentów, w przypadku których zachodzi uzasadniony konflikt interesów.

Wykonanie recenzji następuje na dostarczonym przez Wydawnictwo formularzu (do pobrania).

Z rozszerzonej listy recenzentów (5 osób) – ekspertów w danej dziedzinie naukowej – opracowanej przez Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa w przypadku każdej monografii naukowej Wydawnictwo wybiera dwóch niezależnych opiniodawców, którym przesyła manuskrypt do recenzji naukowej.

Lista recenzentów, o której mowa w ust. 5, nie jest znana autorowi monografii.

Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.

Recenzje naukowe są wykonywane na podstawie umowy o dzieło sporządzonej przez Wydawnictwo.

Zgodnie z praktyką wydawniczą imiona i nazwiska recenzentów umieszczane są na stronie redakcyjnej monografii.

II. Zasady etyki publikacyjnej oraz procedura recenzji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Adam Marszałek stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE) oraz wymaga tego od Redakcji i Rad Naukowych wydawanych czasopism.

Redakcja oraz Rada Naukowa każdego czasopisma indywidualnie określają i podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych szczegółowe zasady publikacji, w tym przede wszystkim zasady postępowania etycznego oraz procedurę recenzyjną. Zasady te i procedury są zgodne z wytycznymi COPE.

Wydawnictwo w porozumieniu z Redakcją oraz Radą Naukową czasopisma w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z algorytmem postępowania można zapoznać się tutaj.

III. Podstawa prawna

Art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152).